Masatoshi Fujimoto

Masatoshi Fujimoto

19-7 sho shikito-cho Himeji Hyogo
fujimoto@box.email.ne.jp81-792-53-1532

Media

  • watercolor
  • pen-and-ink
  • animation